Jdi na obsah Jdi na menu
 


Festival ARS POETICA – Puškinův památník 2011-2012

Festival ARS POETICAPuškinův památník 2011-2012

46. ročník 

 

Doporučení k organizování festivalu

   

I. Cíl festivalu

Prostřednictvím  přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní přispívat k poznávání ruské kultury a umění.

 

II. Pořadatelé festivalu

Česká asociace rusistů,Česko-ruská společnost, o.s., Ministerstvo kultury ČR,

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Obec spisovatelů.

 

III. Účastníci festivalu

Na přehlídkách „ARS POETICA – Puškinův památník“ mohou vystoupit žáci ZŠ, studenti učilišť, středních a vysokých škol a absolventi VŠ.

 

IV. Obecné zásady

1. Program je přednesen zpravidla v jazyce ruském. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text rusky píšícího autora přednesen v jiném jazyce. Do celostátní přehlídky postupují pouze vystoupení v ruském jazyce.

2. Účastníci neopakují program, s nímž vystoupili v minulých ročnících. V hudební oblasti přednesou 2 až 3 písně.

3. Pořadí vystoupení určuje organizační výbor.

4. Délka vystoupení v kategoriích jednotlivců (i duo, trio) do 7 minut, kolektivů do 10 minut.

 

V. Oblasti vystoupení

A. Oblast slovního projevu:

přednes poezie, prózy, dramatické scénky, pásma a montáže, ve kterých převládá mluvené slovo

1. žáci ZŠ a) 1.–9. roč. – sólová recitace

2. žáci ZŠ 1.–9. roč. – kolektiv do 10 členů

3. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólová recitace

4. studenti SŠ, SOU, VŠ – kolektiv do 10 členů

 

B. Oblast hudebního projevu:

zpěv – sólo, duo, trio – písně, árie apod., pásma a montáže, ve kterých převládá zpěv

5. žáci ZŠ. a) 1.–9. roč. – sólo, duo, trio

6. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólo, duo, trio

 

C. Oblast slovního i hudebního projevu:

absolventi VŠ

Interpreta(y) doprovází dospělá osoba, která vystoupení připravila. Hudební doprovod
(u obou soutěžních oblastí) tvoří maximálně tři  osoby.

 

VI. Termíny konání přehlídek

regionální a krajské       – do konce března 2012

celostátní                          4. května 2012

mezinárodní prezentace – září až říjen 2012

 

VII. Průběh festivalu

Regionální a krajské přehlídky

Krajské  rady ČRS, případně regionální výbory ČAR soustředí a zorganizují  regionální či krajské přehlídky. Jmenují umělecky i jazykově kvalifikované odborné poradce. Po ukončení  přehlídky odešlou organizátoři  přihlášku reprezentantů  regionu  či kraje do celostátní přehlídky – Ústřední radě ČAR, V Závětří 4, 170 00 Praha 7 (nejvýše osm vystoupení).

 

Mezinárodní přehlídka a prezentace

Výběr účastníků provede porota celostátní přehlídky s přihlédnutím k dramaturgickému pojetí mezinárodní přehlídky a prezentace.

 

VIII. Při výběru vystoupení sledují odborní poradci

-     volbu textu vzhledem k možnostem recitátora a pojetí textové předlohy,

-     jazykovou úroveň – přízvuk, výslovnost, intonaci,

-     umělecké ztvárnění – emocionální stránku výkonu, fantazijní předpoklady a představivost,

-     technické ztvárnění – znalost textu a jeho členění, rytmus a dynamiku výkonu, pohybovou kulturu a mimiku, délku vystoupení,

-     celkový dojem z vystoupení – působivost projevu, originalita výkonu, osobitost interpreta,

-     po skončení přehlídky sestaví poradci závěrečnou zprávu, kde uvedou

·     místo a termín konání přehlídky,

·     jména odborných poradců,

·     počet účastníků, jmen reprezentantů okresu nebo regionu s přesnou adresou školy a bydliště, jejich umístění, repertoár, se kterým zvítězili,

·     jméno a adresu osoby, která účastníka připravila.

Sdělí svá stanoviska a uvedou zvláštnosti, jež se v průběhu přehlídky

vyskytly. Zprávu prostřednictvím příslušných krajských rad zašlou Ústřední radě ČAR.

Odborní poradci v závěru přehlídky posoudí jednotlivá vystoupení za účasti interpretů a jejich pedagogů.

 

IX.  Seminář

V závěru ročníku  se uskuteční  celostátní odborný  metodický a rozborový  seminář  za účasti odborníků  z oblasti interpretace, hudebních i literárních oborů. Na celostátní seminář navazují semináře v regionech.